Prema članku 27 Zakona o volonterstvu (NN 22/13):

(1) Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o:

  • ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu,
  • mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja,
  • volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati,
  • pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja,
  • osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama ovoga Zakona,
  • načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera,
  • načinima prestanka ugovora o volontiranju.

(2) U slučaju kratkotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) U slučaju dugotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a organizator volontiranja dužan je, uz pisanu suglasnost volontera, pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu, te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.
(4) Ugovor o volontiranju može sadržavati i druge sastojke bit ne za pojedini specifični oblik volontiranja u određenom vremenskom razdoblju ili na određenom mjestu.

 
 

Preuzmite dokumente

Ugovor o volontiranju(38.5 KB)
 
  Volonterski obrasci - Sve